Pinned post
Pinned post
Pinned post
Pinned post

Keybase Credential 

: keybase.io/aiwas

BEGIN KEYBASE SALTPACK SIGNED MESSAGE. kXR7VktZdyH7rvq v5weRa0zkAb9Dfj 9mTbK0KBt3Hk3Il yKNO6xtmzuHAO8q zjvndSXdgr5lusY J9ci3XxcPNxbu5c RfApomfWVvRuyvz VsbjEB9Gn52zr7o F9j1d5z49CWRyZt 3xD3EEIVmu6P2QT pRoDwJkhdIdD4du B8NpNBFQ62oZGX9 4VHXyAHLJizaqsB EPsfo7WMZBsh. END KEYBASE SALTPACK SIGNED MESSAGE.

[Usage]
$ echo "BEGIN...MESSAGE." | keybase verify

あたしの買ったチャリンコは重いやつだからスピードは出ないんだよね

原発の最大限活用へ経産省が行動計画案 政府方針明確に転換 | NHK | 各地の原発 www3.nhk.or.jp/news/html/20221

ミウパヨは東京にいないので助けられません笑笑

Show older

日本ポライトリビング協会 :verified:'s choices:

YYSK.ICU

YYSK.ICU は、総合いい話インスタンスです。